Algemene Voorwaarden

Algemeen:


BB Safety Opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet voldoen door deelnemers aan de door BB Safety Opleidingen verzorgde cursus noodzakelijke gezondheidseisen, of het geen gehoor geven aan, niet volgen van of handelen tegen mondeling, schriftelijk en of audiovisuele veiligheidsinstructies, voorschriften en aanwijzingen van deskundigen.

 BB Safety Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor mogelijk letsel door cursisten opgelopen ten tijde van de uitoefening van praktijkhandelingen gedurende een training.

De aansprakelijkheid van BB Safety Opleidingen, van de personeelsleden of ingehuurde medewerkers van BB Safety Opleidingen en van de personen voor wie BB Safety Opleidingen verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

 

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar BB Safety Opleidingen en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. BB Safety Opleidingen en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.